غزائیانغزائیان, علیخانیعلیخانی, لکزیانلکزیان, و حق نیاحق نیا. 2009. “مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium Leguminosarum Bv. Viciae”. پژوهشهای زراعی ایران 2 (1), 43-54. https://doi.org/10.22067/gsc.v2i1.1163.