نبی زاده مرو دستنبی زاده مرو دست, کافیکافی, و راشد محصلراشد محصل. 2009. “اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز”. پژوهشهای زراعی ایران 1 (1), 53-60. https://doi.org/10.22067/gsc.v1i1.1201.