کازرونی منفردکازرونی منفرد, کوچکیکوچکی, نصیری محلاتینصیری محلاتی, و اقبالیاقبالی. 2009. “بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی”. پژوهشهای زراعی ایران 4 (2), 291-300. https://doi.org/10.22067/gsc.v4i2.1269.