علیزادهراضیه, طارقیانمحمدرضا, محمودیسهراب, و طباطبایی نیم آوردرضا. 1. “(Zea Mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای”. پژوهشهای زراعی ایران 9 (4), 591-97. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i4.13220.