حسینیفؤاد, سیادتسید عطاالله, بخشندهعبدالمهدی, و چعبعبدالنور. 1. “ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم”. پژوهشهای زراعی ایران 9 (4), 631-38. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i4.13242.