سعیدی گراغانیحسین, یزدانی بیوکیرستم, سعیدی گراغانیندا, و سودایی زادهحمید. 2014. “اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum Crispum Mill. در منطقه جیرفت”. پژوهشهای زراعی ایران 12 (2), 316-27. https://doi.org/10.22067/gsc.v12i2.21378.