شهریاریروشنک, خواجه حسینیمحمد, و هاشمی نیاسید مجید. 2013. “اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum Annum L.) در شرایط گلخانه”. پژوهشهای زراعی ایران 11 (2), 226-33. https://doi.org/10.22067/gsc.v11i2.26132.