امینزهرا, فلاحسیف اله, و عباسی سوركیعلی. 2016. “اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر”. پژوهشهای زراعی ایران 15 (1), 185-203. https://doi.org/10.22067/gsc.v15i1.51177.