سعادتیانبیژن, کافیمحمد, بنایان اولمحمد, و نباتیجعفر. 2016. “ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum)”. پژوهشهای زراعی ایران 15 (4), 786-97. https://doi.org/10.22067/gsc.v15i4.53270.