لالهسمانه, جامی الاحمدیمجید, و پارساسهیل. 2018. “اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis Sativa L.) در بیرجند”. پژوهشهای زراعی ایران 16 (4), 781-95. https://doi.org/10.22067/gsc.v16i4.69063.