پورامیرفرزین, یعقوبیبیژن, و علی‌زادهیاسر. 2020. “اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza Sativa L.) در شرایط کشت مستقیم”. پژوهشهای زراعی ایران 18 (2), 225-39. https://doi.org/10.22067/gsc.v18i2.85482.