رضوانی مقدمر. م., نباتین., نوروززادهن. و محمدآبادیم. (2009) “بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری”, پژوهشهای زراعی ایران, 2(1), صص 1-12. doi: 10.22067/gsc.v2i1.1159.