غزائیانغ., علیخانیع., لکزیانل. و حق نیاح. ن. (2009) “مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae”, پژوهشهای زراعی ایران, 2(1), صص 43-54. doi: 10.22067/gsc.v2i1.1163.