نبی زاده مرو دستن. ز. م. د., کافیک. و راشد محصلر. م. (2009) “اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز”, پژوهشهای زراعی ایران, 1(1), صص 53-60. doi: 10.22067/gsc.v1i1.1201.