کازرونی منفردک. م., کوچکیک., نصیری محلاتین. م. و اقبالیا. (2009) “بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی”, پژوهشهای زراعی ایران, 4(2), صص 291-300. doi: 10.22067/gsc.v4i2.1269.