علیزادهر., طارقیانم., محمودیس. و طباطبایی نیم آوردر. (1) “(Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای”, پژوهشهای زراعی ایران, 9(4), صص 591-597. doi: 10.22067/gsc.v9i4.13220.