سعیدی گراغانیح., یزدانی بیوکیر., سعیدی گراغانین. و سودایی زادهح. (2014) “اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت”, پژوهشهای زراعی ایران, 12(2), صص 316-327. doi: 10.22067/gsc.v12i2.21378.