شهریاریر., خواجه حسینیم. و هاشمی نیاس. م. (2013) “اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه”, پژوهشهای زراعی ایران, 11(2), صص 226-233. doi: 10.22067/gsc.v11i2.26132.