امینز., فلاحس. ا. و عباسی سوركیع. (2016) “اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر”, پژوهشهای زراعی ایران, 15(1), صص 185-203. doi: 10.22067/gsc.v15i1.51177.