لالهس., جامی الاحمدیم. و پارساس. (2018) “اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند”, پژوهشهای زراعی ایران, 16(4), صص 781-795. doi: 10.22067/gsc.v16i4.69063.