پورامیرف., یعقوبیب. و علی‌زادهی. (2020) “اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم”, پژوهشهای زراعی ایران, 18(2), صص 225-239. doi: 10.22067/gsc.v18i2.85482.