[1]
رضوانی مقدمر. م., نباتین., نوروززادهن., و محمدآبادیم., “بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری”, GSC, ج 2, ش 1, صص 1-12, می 2009.