[1]
غزائیانغ., علیخانیع., لکزیانل., و حق نیاح. ن., “مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae”, GSC, ج 2, ش 1, صص 43-54, می 2009.