[1]
نبی زاده مرو دستن. ز. م. د., کافیک., و راشد محصلر. م., “اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز”, GSC, ج 1, ش 1, صص 53-60, می 2009.