[1]
سعیدی گراغانیح., یزدانی بیوکیر., سعیدی گراغانین., و سودایی زادهح., “اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت”, GSC, ج 12, ش 2, صص 316-327, می 2014.