[1]
شهریاریر., خواجه حسینیم., و هاشمی نیاس. م., “اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه”, GSC, ج 11, ش 2, صص 226-233, سپتامبر 2013.