[1]
امینز., فلاحس. ا., و عباسی سوركیع., “اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر”, GSC, ج 15, ش 1, صص 185-203, آوریل 2016.