[1]
سعادتیانب., کافیم., بنایان اولم., و نباتیج., “ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)”, GSC, ج 15, ش 4, صص 786-797, اکتبر 2016.