[1]
پورامیرف., یعقوبیب., و علی‌زادهی., “اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم”, GSC, ج 18, ش 2, صص 225-239, آوریل 2020.