رضوانی مقدمر. م., نباتین., نوروززادهن., و محمدآبادیم. “بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 2, ش 1, می 2009, صص 1-12, doi:10.22067/gsc.v2i1.1159.