غزائیانغ., علیخانیع., لکزیانل., و حق نیاح. ن. “مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium Leguminosarum Bv. Viciae”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 2, ش 1, می 2009, صص 43-54, doi:10.22067/gsc.v2i1.1163.