نبی زاده مرو دستن. ز. م. د., کافیک., و راشد محصلر. م. “اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 1, ش 1, می 2009, صص 53-60, doi:10.22067/gsc.v1i1.1201.