کازرونی منفردک. م., کوچکیک., نصیری محلاتین. م., و اقبالیا. “بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 4, ش 2, می 2009, صص 291-00, doi:10.22067/gsc.v4i2.1269.