علیزادهر., طارقیانم., محمودیس., و طباطبایی نیم آوردر. “(Zea Mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 9, ش 4, 1, صص 591-7, doi:10.22067/gsc.v9i4.13220.