حسینیف., سیادتس. ع., بخشندهع., و چعبع. “ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 9, ش 4, 1, صص 631-8, doi:10.22067/gsc.v9i4.13242.