سعیدی گراغانیح., یزدانی بیوکیر., سعیدی گراغانین., و سودایی زادهح. “اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum Crispum Mill. در منطقه جیرفت”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 12, ش 2, می 2014, صص 316-27, doi:10.22067/gsc.v12i2.21378.