شهریاریر., خواجه حسینیم., و هاشمی نیاس. م. “اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum Annum L.) در شرایط گلخانه”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 11, ش 2, سپتامبر 2013, صص 226-33, doi:10.22067/gsc.v11i2.26132.