امینز., فلاحس. ا., و عباسی سوركیع. “اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 15, ش 1, آوریل 2016, صص 185-03, doi:10.22067/gsc.v15i1.51177.