سعادتیانب., کافیم., بنایان اولم., و نباتیج. “ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum)”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 15, ش 4, اکتبر 2016, صص 786-97, doi:10.22067/gsc.v15i4.53270.