اصغری‌پورا., و راشد محصلر. م. “اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 5, ش 1, مارس 2009, صص 29-36, doi:10.22067/gsc.v5i1.893.