رضوانی مقدمرضوانی مقدم, نباتینباتی, نوروززادهنوروززاده, و محمدآبادیمحمدآبادی. “بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری”. پژوهشهای زراعی ایران 2, no. 1 (می 16, 2009): 1-12. دسترسی سپتامبر 20, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/1159.