غزائیانغزائیان, علیخانیعلیخانی, لکزیانلکزیان, و حق نیاحق نیا. “مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium Leguminosarum Bv. Viciae”. پژوهشهای زراعی ایران 2, no. 1 (می 16, 2009): 43-54. دسترسی سپتامبر 20, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/1163.