نبی زاده مرو دستنبی زاده مرو دست, کافیکافی, و راشد محصلراشد محصل. “اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز”. پژوهشهای زراعی ایران 1, no. 1 (می 19, 2009): 53-60. دسترسی سپتامبر 20, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/1201.