علیزادهراضیه, طارقیانمحمدرضا, محمودیسهراب, و طباطبایی نیم آوردرضا. “(Zea Mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای”. پژوهشهای زراعی ایران 9, no. 4 (1): 591-597. دسترسی سپتامبر 20, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/13220.