حسینیفؤاد, سیادتسید عطاالله, بخشندهعبدالمهدی, و چعبعبدالنور. “ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم”. پژوهشهای زراعی ایران 9, no. 4 (1): 631-638. دسترسی سپتامبر 20, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/13242.