شهریاریروشنک, خواجه حسینیمحمد, و هاشمی نیاسید مجید. “اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum Annum L.) در شرایط گلخانه”. پژوهشهای زراعی ایران 11, no. 2 (سپتامبر 23, 2013): 226-233. دسترسی اکتبر 19, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/26132.