امینزهرا, فلاحسیف اله, و عباسی سوركیعلی. “اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر”. پژوهشهای زراعی ایران 15, no. 1 (آوریل 17, 2016): 185-203. دسترسی اکتبر 19, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/51177.