سعادتیانبیژن, کافیمحمد, بنایان اولمحمد, و نباتیجعفر. “ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum)”. پژوهشهای زراعی ایران 15, no. 4 (اکتبر 15, 2016): 786-797. دسترسی اکتبر 19, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/53270.