اصغری‌پوراصغری‌پور, و راشد محصلراشد محصل. “اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف”. پژوهشهای زراعی ایران 5, no. 1 (مارس 7, 2009): 29-36. دسترسی سپتامبر 20, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/893.