1.
رضوانی مقدمرم, نباتین, نوروززادهن, محمدآبادیم. بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری. GSC [اینترنت]. 16 می 2009 [ارجاع شده 20 سپتامبر 2021];2(1):1-12. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/1159